รวมกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556. - 460 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

Y58 M05 BKT

9786167305578


โทรคมนาคม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การคุ้มครองผู้บริโภค--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

343.0994 / ส691ร