แนวการศึกษาชุดวิชา สัมมนาการจัดการการตลาด = Seminar in marketing management สัมมนาการจัดการการตลาด / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. - 11, 269 หน้า : แผนภูมิ.

Y57 M02 BKT

9746452983


การตลาด--แบบฝึกหัด.
การจัดการตลาด--แบบฝึกหัด.
สัมมนา--แบบฝึกหัด

658.80076 / ม246น 2551