มาลี ไพรสน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยรูปแบบการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นตามแนววิถีพุทธ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โครงการวิจัยรูปแบบการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นตามแนววิถีพุทธ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รูปแบบการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นตามแนววิถีพุทธ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / โดย มาลี ไพรสน และคณะ. - [เชียงใหม่] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค (เหนือ), 2549. - ก-ซ, 266, [14] หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.


การปฏิรูปการศึกษา--งานวิจัย
พุทธศาสนากับการศึกษา--งานวิจัย
โรงเรียน--งานวิจัย--เชียงราย--อำเภอเวียงป่าเป้า--ลุ่มน้ำแม่ลาว

371.2009593 / ม512ร