ภูมิวรพล ภาติยะวิสิฐกุล

การติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสที่ประกอบด้วย Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Renal adverse drug events in HIV patients who were treated with Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) at McCormick Hospital, Chiang Mai / ภูมิวรพล ภาติยะวิสิฐกุล, วิภา คิมหันต์สวัสดิ์. - เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. - ก-ซ, 67 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะเภสัชศาสตร์ --ปัญหาพิเศษ


สารต้านไวรัส--ผลข้างเคียง
โรคเอดส์--การรักษาด้วยยา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี