สมชาย สุภัทรกุล

การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์. - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2556. - 11, 422 หน้า : แผนภูมิ.

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการบัญชีบริหาร -- แนวคิดและการจัดประเภทต้นทุน -- การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร -- การปันส่วนต้นทุน -- ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม -- การคำนวณต้นทุนวิธีต้นทุนผันแปรและวิธีต้นทุนคิดเข้างาน -- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ -- ระบบต้นทุนช่วงการผลิต -- การวางแผนจากงบประมาณ -- ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน -- การบัญชีตามความรับผิดชอบ -- การวัดผลการปฏิบัติงาน -- ราคาโอน -- การกำหนดราคาขาย -- การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีเพื่อการตัดสินใจ.

Y57 M05 BKT

9786163060846


การบัญชีบริหาร
การจัดการ--การบัญชี
การบัญชีต้นทุน

658.1511 / ส241ก