วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง-อ่าข่า-ม้ง [computer file] / ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา. - [เชียงใหม่] : ศูนย์, [[255-?]. - 1 แผ่น.


CD-ROM


กะเหรี่ยง--ความเป็นอยู่และประเพณี
อาข่า--ความเป็นอยู่และประเพณี
ม้ง--ความเป็นอยู่และประเพณี
กลุ่มชาติพันธุ์--ไทย (ภาคเหนือ)