อดิสร เมืองเกียง

การจัดการฟื้นฟูประเพณีการตีกลองปู่จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Management revival of Pu Ja Drum in Buddhist traditional rituals by Ban Mai Community, Wang Nuea District, Lampang Province / อดิสร เมืองเกียง. - 2556. - ก-ถ, 213 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม--วิทยานิพนธ์


ประเพณีการตีกลองปู่จา
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย (ภาคเหนือ)


อำเภอวังเหนือ (ลำปาง)--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.09593 / อ131ก