พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / คณะบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง, ไพโรจน์ รัตนพล ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556. - 308 หน้า : ภาพประกอบ.

จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส "งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556" ได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสวยงามทั่วไปจากการประกวดหนังสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2557.

ความหมายตราสัญลักษณ์ -- พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก -- ตาลปัตร : สมณบริขารสำหรับพระสงฆ์ -- พัดรัตนาภรณ์กรุงรัตนโกสินทร์ -- พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -- พัดรองที่ระลึกในโอกาสฉลองวาระที่พระราชวงศ์ทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลก -- พัดรองที่ระลึกสร้างถวายพระเถระผู้ใหญ่ในโอกาสพิเศษ.

9786167305752


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)


ตาลปัตร
พัดยศ
พัดรอง

294.3437 / พ541