เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 : สังคมศาสตร์และการศึกษา = Thailand-Japan in the ASEAN socio-cultural context ชื่อเรื่องบนปก: เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 "ไทย-ญี่ปุ่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน : สังคมศาสตร์และการศึกษา. / บรรณาธิการ, อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์. - กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2556. - 195 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, โน๊ตเพลง.

Y58 M04 BKT

9786169186502


วัฒนธรรมญี่ปุ่น--การประชุม.
การศึกษา--การประชุม.--ญี่ปุ่น
วัฒนธรรมญี่ปุ่น--งานวิจัย--สาระสังเขป.
การศึกษา--งานวิจัย--สาระสังเขป.--ญี่ปุ่น


ไทย--ความสัมพันธ์กับประเทศ--งานวิจัย--สาระสังเขป.--ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์กับประเทศ--งานวิจัย--สาระสังเขป.--ไทย

300.952 / ก482อ 2555