เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 : ภาษาและวรรณคดี = Thailand-Japan in the ASEAN socio-cultural context ชื่อเรื่องบนปก: เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 "ไทย-ญี่ปุ่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน : ภาษาและวรรณคดี. / บรรณาธิการ, ปราณี จงสุจริตธรรม, ผกาทิพย์ สกุลครู. - กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2556. - 185 หน้า : ภาพประกอบ.

Y58 M04 BKT

9786169186519


วรรณคดีญี่ปุ่น--การประชุม.
ภาษาญี่ปุ่น--การประชุม.
วรรณคดีญี่ปุ่น--งานวิจัย--สาระสังเขป.
ภาษาญี่ปุ่น--งานวิจัย--สาระสังเขป.

895.609 / ก482อ 2555