ภัทธีรา สารากรบริรักษ์

ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. - 14, 174 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

ตอนที่ 1. ทุนและการเตรียมตัวอ่านบทก่อนออกอากาศ. 1, การหายใจ. 2, องค์ประกอบสำคัญในการประกาศ. 3, การเตรียมตัวอ่านบทก่อนออกอากาศ. 4, การอ่านออกเสียงภาษาไทย. 5, การอ่านออกเสียงภาษาอื่นและการออกเสียงตัวเลข. 6, การเพี้ยนเสียงและการอ่านผิดพลาด -- ตอนที่ 2. การใช้เสียงในงานวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่างๆ. 7, การอ่านข่าว. 8, การอ่านสารคดี. 9, การพากย์. 10, การอ่านโฆษณา -- ตอนที่ 3. จริยธรรมของผู้ประกาศ. 11, จริยธรรมในการเป็นผู้ประกาศ.

Y57 M09 BKT

9786163140784


นักข่าว--ไทย
นักข่าวโทรทัศน์
การพูดในชุมนุมชน
สื่อมวลชน--ไทย
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

808.51 / ภ355ผ