อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ผู้เขียน, อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554. - 452 หน้า.

Y57 M08 BKT

9789740659082


งบการเงิน