แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน / ผู้รวบรวม, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 18. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557. - 42 หน้า.

Y57 M08 BKT

9749290674


ตลาดหลักทรัพย์.
การลงทุน