ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทางธุรกิจ = Feasibility study / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. - กรุงเทพฯ : ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2557. - 203 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน -- การวิเคราะห์ตลาด -- การวิเคราะห์การผลิต -- การวิเคราะห์ทางการบริหาร -- โครงสร้างและต้นทุนเงินทุน -- การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบัน -- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน -- การวิเคราะห์ต้นทุนกำไร -- การวิเคราะห์ความเสี่ยง -- การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ -- การประเมินความสำเร็จของโครงการ -- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

Y57 M09 BKT

9786163616586


การลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุน

332.672 / ช133ก 2557