สมคิด ธีรศิลป์

การถ่ายภาพยนตร์เบื้องต้น = Introduction to cinematography / สมคิด ธีรศิลป์. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531. - 194 หน้า : ภาพประกอบ.

9745929115


การถ่ายภาพยนตร์

778.53 / ส234ก 2531