มนตรี ตราโมท

โสมส่องแสง : ชีวิตดนตรีไทย / มนตรี ตราโมท. - กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2527. - 152 หน้า : ภาพประกอบ.


ดนตรีไทย--ประวัติและวิจารณ์
เครื่องดนตรีไทย

781.7593 / ม151ส