ปทิดา ทิพยมหิงษ์.

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of work life of supporting staff, Faculty of Dcience, Chiang Mai University / ปทิดา ทิพยมหิงษ์. - 2554. - ก-ญ, 84, 6 หน้า : แผนภูมิ.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ --บุคลากรสายสนับสนุน--คุณภาพชีวิตการทำงาน


คุณภาพชีวิตการทำงาน--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่

658.31422 / ป152ค