ญานีนาถ ธนียกุล.

ภาพลักษณ์องค์กรธนาคารออมสินในมุมมองของผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสินสาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Corporate image of Govenment Saving Bank : customer perspective of Hang Dong Branch, Chiang Mai / ญานีนาถ ธนียกุล. - 2557. - ก-ซ, 63 หน้า : แผนภูมิ.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ธนาคารออมสิน. สาขาหางดง--ความพอใจของผู้ใช้บริการ


ความพอใจของผู้ใช้บริการ--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอหางดง

658.8343 / ญ339ภ