ศุภลักษณ์ ตาสุสี.

ภาวะความเป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจที่ประชาชนชาวลี้ จังหวัดลำพูนต้องการ = Leadership of policeman based on district Lee People needs / ศุภลักษณ์ ตาสุสี. - 2557. - ก-ฎ, 69 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ตำรวจ--การศึกษาเฉพาะกรณี--ลำพูน--ลี้
ภาวะผู้นำ--การศึกษาเฉพาะกรณี

363.22 / ศ721ภ