วศิน เจริญวรนาท.

การเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระหว่างเทศบาลตำบลสันพระเนตร และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = A comparison of the learning organization between San-Pha-Net and San-Na-Meang Subdistrict Municipality, San-Sai District, Chiangmai Province / วศิน เจริญวรนาท. - 2557. - ก-ซ, 81 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


การบริหารองค์ความรู้--การศึกษาเฉพาะกรณี
การเรียนรู้องค์การ--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.4038 / ว357ก