รัมภาภัค สิทธิ.

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Behavior of Thai tourists on cultural tourism of Nan / รัมภาภัค สิทธิ. - 2555. - ก-ฌ, 72 หน้า : แผนภูมิ.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--น่าน
นักท่องเที่ยวชาวไทย--การศึกษาเฉพาะกรณี--น่าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม--การศึกษาเฉพาะกรณี--น่าน

658.8342 / ร387พ