ธนวัต พงษ์พรต.

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อต้นกล้าพันธุ์ไม้ผล กรณีศึกษา : ร้านมุมไม้ผล ตลาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors influencing consumers' buying behaviors of fruit plant : a case study at Moom Mai Pon, Khamthiang Market ChiangMai / ธนวัต พงษ์พรต. - 2557. - ก-ฎ, 59 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


กล้า--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่
ไม้ผล--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่

658.8342 / ธ154พ