สุพิชฌาย์ บำบัดสรรพโรค.

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาหางดง เชียงใหม่ = Marketing factors affecting the decision to use of services provided by Islamic Bank of Thailand's Hangdong Chiangmai Branch / สุพิชฌาย์ บำบัดสรรพโรค. - 2557. - ก-ฐ, 106 หน้า.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย. สาขาหางดง--การใช้บริการ.


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอหางดง

658.8342 / ส831ป