วฺุุฒิชัย ปัญญาใหญ่.

รูปแบบการดำเนินชีวิตและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งแบบบรรจุห่อของผู้บริโภคที่อาศัยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer lifestyles and marketing mix factors affecting buyers' decision making of warp packaging dried rice noodles in Meuang District Chiang Mai / วฺุุฒิชัย ปัญญาใหญ่. - 2557. - ก-ฎ, 118 หน้า : แผนภูมิ.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / ว865ร