ภัคสุณีย์ ดวงงา

รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2551-2552 = The satisfaction of the employer with the performance of the year 2008-2009 the School of Administrative Studies Maejo University Graduates / ภัคสุณีย์ ดวงงา, อรทัย ใจป้อ. - เชียงใหม่ : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. - 8, 64 หน้า.


มหาวิทยาลัยแม่โจ้. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ --บัณฑิต--งานวิจัย


การสำรวจทัศนคติของนายจ้าง
บัณฑิต--การจ้างงาน--งานวิจัย

331.1144 / ภ329ร