วิภา จงรักษ์สัตย์

รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทย = Factors influencing corporate social responsibility disclosure in Thailand ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทย / วิภา จงรักษ์สัตย์. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557. - ก-ฎ, 117 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 302 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 302 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2555.

Y59 M09 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ--งานวิจัย--ไทย

658.408 / ว645ร