อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

การดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency = Training implementation : competency - based / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. - กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2557. - 181 หน้า : แผนภูมิ. - The pocket training series ; 3. . - The pocket training series ; 3. .

การเชื่อมโยงระหว่าง Training needs analysis, Training program และ Training implementation -- Workflow การจัดฝึกอบรมภายใน และการจัดฝึกอบรมภายนอก -- ประสานงานอย่างไร... ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดอบรม -- การจัดทำ Check list ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม -- ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้จัดอบรมในช่วงระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม -- การเตรียมความพร้อมในการกล่าวเปิด-ปิดการอบรม -- ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้จัดอบรมในช่วงหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น -- ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรมในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการอบรม -- ทำอย่างไรเมื่อต้องเป็นวิทยากรภายใน -- ADDIE model แนวทางการออกแบบแผนการสอนของวิทยากรภายใน -- รวมศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Training implementation -- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Training implementation.

Y58 M02 BKT

9786167444468


การฝึกอบรม--หลักสูตร
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร

658.312404 / อ631ก