ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์.

สถิติสำหรับนักบริหาร / ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523 - 287 หน้า


สถิติธุรกิจ.

519.5 / ฉ259ส