ทวี รื่นจินดา.

สถิติไร้พารามิเตอร์ = / ทวี รื่นจินดา - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529 - 319 หน้า

9745916749


สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์.
สถิติศาสตร์.

519.5 / ท186ส 2529