สุนทรา เอกอนันต์กุล

รายงานการวิจัย การศึกษาฤทธิ์ anti-oxidant ของตำรับยาแผนโบราณไทย = Study of anti-oxidant activities of Thai traditional medicines การศึกษาฤทธิ์ anti-oxidant ของตำรับยาแผนโบราณไทย / โดย สุนทรา เอกอนันต์กุล, สุนีย์ จันทร์สกาว. - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2552?]. - 7, 28 หน้า : ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ --งานวิจัย--งานวิจัย


พืชสมุนไพร--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
สารสกัดจากพืช--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
แอนติออกซิแดนท์--งานวิจัย

QV20.5 / ส813ร 2552