ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Information and communication technology for information management / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. - 201 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y58 M04 BKT

9789740333029


สารสนเทศศาสตร์.
ห้องสมุดอัตโนมัติ.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

025.04 / ด521ท