ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว = White ocean strategy White ocean strategy. / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553. - 247 หน้า.

9786117036118


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

658.408 / ด123ก 2553