เกียรติศักดิ์ พลสงคราม.

รายงานวิจัยเรื่อง การต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟลาโวนอยด์และพอลิฟีนอลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่ใช้น้ำผึ้งดอกไม้เป็นส่วนผสม = Anitioxidant activity, Total Flavonoid and Polyphenol contents of fermented camellia sinensis var. assmica leaf (Mieng) products with honeys as ingredient การต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟลาโวนอยด์และพอลิฟีนอลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่ใช้น้ำผึ้งดอกไม้เป็นส่วนผสม. / โดย เกียรติศักดิ์ พลสงคราม, พรธิรา บุญเรืองยา. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557. - ก-ซ, 40 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 312. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 312. .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.