โรเปอส์, นอร์เบิร์ต.

คู่มือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี : เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร? = PPP handbook : how do we work for just peace together? / โดย นอร์เบิร์ต โรเปอส์. - ปัตตานี : โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2558. - 349 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

'คนใน' ต้องเป็นผู้นำถือคบไฟเพื่อสันติภาพ -- รัฐบาลต้องมุ่งสร้าง 'สันติภาพเชิงบวก' ในชายแดนใต้ -- บทเรียน 10 ประการ : กระบวนการสันติภาพกับบทบาทและพื้นที่กลางของคนใน -- สิบบทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในศรีลังกา ปี 2002-2008 -- ต่าข่ายนิรภัย (Safety net) ที่จำเป็นต่อกระบวนการสันติภาพปาตานี -- ถ้ากลัวสันติภาพล่ม ประชาสังคมต้องทำอะไร -- ทำความเข้าใจ 'แผนที่เดินทาง' และบทบาทของฝ่ายที่สาม -- ทำความเข้าใจงานสร้างสันติภาพด้วยการวิเคราะห์ความขัดแย้งร่วมกัน [IPP 1.0] -- ทำความเข้าใจการพูดคุยและเจรจาสันติภาพในแผนที่เดินทางสู่สันติภาพ [IPP 7.0] -- ทำความเข้าใจสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองและการแสวงหาหนทางประนีประนอม [IPP 13.0] -- การสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อหาทางออกของความรุนแรง : ความคาดหวัง บทบาทสื่อทางเลือกชายแดนใต้ -- ข้อคิดพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการรายงานข่าวกระบวนการสันติภาพ -- ความรู้เข้าใจเบื้องต้นต่อศัพท์เฉพาะด้านสันติภาพและสถานะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกระบวนการสันติภาพ -- ศาสตร์ว่าด้วยสันติภาพและความขัดแย้งกับการศึกษาโครงสร้างสำหรับการทำงานเพื่อสันติภาพ -- จังหวัดชายแดนภาคใต้ : จะว่าสงครามก็ไม่ใช่ สันติภาพก็ไม่เชิง ? วิถีของการคลี่คลายความขัดแย้งอย่างสันติ -- ภาคผนวก. เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 'เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่ไปได้อย่างไร?.

Y58 M05 BKT

9786169167761


การสร้างสันติภาพ--ไทย (ภาคใต้).
ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย (ภาคใต้).
การบริหารความขัดแย้ง--ไทย (ภาคใต้).


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.

306.6909593 / ร936ค