เทวสถาน : มรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย [computer file] / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [255-?]. - 1 แผ่น.

วีดิทัศน์ที่ระลึกโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ เทวสถาน สำหรับพระนคร


CD-ROM


สถาปัตยกรรมศาสนา--การบูรณะและการสร้างใหม่
ศาสนาพราหมณ์--ไทย
ศาสนาฮินดู--ไทย