กษมา เดชรักษา

รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหาแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีเฉพาะแรงงานไทใหญ่ สัญชาติพม่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The legal measure and fact of alien labor's problems : case study on Shan labor, Myanmar nationality in Muang District, Chiang Mai มาตรการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหาแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีเฉพาะแรงงานไทใหญ่ สัญชาติพม่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. / โดย กษมา เดชรักษา, นวกาล สิรารุจานนท์. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557. - ก-ซ, 137 หน้า. + ซีดี-รอม 1 แผ่น - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 311 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 311 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.

Y59 M08 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


แรงงานต่างด้าว--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--งานวิจัย
แรงงานต่างด้าวพม่า--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

344.0162 / ก332ร