ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

ใช้จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2557. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

Y58 M09 BKT

9786163445865


การทำงาน--แง่จิตวิทยา.
การจูงใจในการทำงาน.
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.
การบริหารงานบุคคล
ผู้นำ

658.314 / ถ192ช