วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชนเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (เทศบาลตำบลแม่เหียะ) = Survey for the preparation of appropriate environment, facility and safety for the elderly in Mae Hia Sub-District Municipality การสำรวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชนเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (เทศบาลตำบลแม่เหียะ). / โดย วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, หัวหน้าโครงการ ; สถาปนา กิตติกุล, วัชรพงษ์ ชุมดวง, วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์, นักวิจัย. - เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. - ก-ฌ, 276 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.


ผู้สูงอายุ--งานวิจัย--เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย--งานวิจัย--เชียงใหม่

363.5946 / ว574ร