ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. Satun ชุดภาคใต้ : สตูล = สตูล. / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556. - 72 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.

9789746792257


สตูล--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สตูล--ประวัติศาสตร์
สตูล--ความเป็นอยู่และประเพณี

915.93 / ก454ท ส.ต.