วีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์.

หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด 2 / ผู้เขียน, วีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, ภัชภิชา ฤกษ์สิริกูล. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, [2558?]. - 177 หน้า : ภาพประกอบ.

Y59 M03 BKT


หลักทรัพย์ใหม่--ไทย
การลงทุน--ไทย.