จดหมายเหตุฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 / บรรณาธิการ, วนัยนา แย้มสาขา. - กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2558. - 503 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ + ซีดี-รอม 1 แผ่น.

จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระกรุณาธิคุณในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Y63M01BKTCL

9786162831843


สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)


การปฏิบัติธรรม

294.361 / จ131