วิน เตชะเคหะกิจ

หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น = Principles of basic health economics / วิน เตชะเคหะกิจ. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558. - 135 หน้า : แผนภูมิ.

เศรษฐศาสตร์กับการแพทย์และสาธารณสุข -- ลักษณะของบริการสุขภาพและประสิทธิภาพ -- การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ -- ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย.

Y59 M01 BKT Y62M01BKTDW

9786160823543


การบริหารสาธารณสุข
เศรษฐศาสตร์การแพทย์
Economics, Medical

338.473621 / ว617ห

W74 / ว617ห 2558