เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ ชื่อเรื่องบนปก: การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ. / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.

Y60 M03 BKT DW


Insurance, Health
ประกันสุขภาพ--งานวิจัย

WY20.5 / ด933ก 2558