มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้เรื่อง เศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย = A state of knowledge series : the tourism economy of Thailand ชื่อเรื่องบนปก: เศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย. โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้เรื่อง เศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย. / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัครพงศ์ อั้นทอง. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558. - 123 หน้า : แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

Y59 M03 BKT

9789743266355


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.

338.4791 / ม556ร