ปิยะพงษ์ ปีติภัทรากร.

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่อง ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล : กรณีศึกษานักศึกษาเอกปฏิบัติกีตาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Construction of a diagnostic test of reading the musical note skill for undergraduate guitarist : a case study of undergraduate guitarist, Rajabhat University in Northeastern Area ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล : กรณีศึกษานักศึกษาเอกปฏิบัติกีตาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. / ปิยะพงษ์ ปีติภัทรากร. - 2557. - ก-ฉ, 189 หน้า : โน้ตเพลง, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558.

Y59 M07 BKT DW


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์ --วิทยานิพนธ์


โน้ตเพลง--การอ่าน
กีต้าร์.

780 / ป621ก 2557