วิทวัฒน์ ชัยวิรัตน์.

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทักษะการฟังเพื่อแยกแยะชนิดของคอร์ดโดยการใช้แบบฝึกหัดโน้ตสีกับแบบฝึกหัดโน้ตปกติ = A comparative study of the effectiveness of two exercise methods teaching chord analysis listening skills : colored note and ordinary note exercises / วิทวัฒน์ ชัยวิรัตน์. - 2557. - ก-ซ, 100 หน้า : โน้ตเพลง.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์ --วิทยานิพนธ์


คอร์ดดนตรี
การฟัง

780 / ว592ก 2557