ชยุตภัฎ คำมูล

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย "วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า" วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า. / ผู้วิจัย, ชยุตภัฎ คำมูล. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. - 7, 248 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโครงการวิจัย "วรรณกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า". . - ชุดโครงการวิจัย "วรรณกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า". .


พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)--งานวิจัย
วรรณกรรมพุทธศาสนา--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย

398.2 / ช196ร