โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์.

ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน : การคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ / โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558.

มี CD ROM ประกอบ 3 แผ่น.

AEC ไทย และวิสัยทัศน์การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ -- ประเทศไทยกับแผนการพัฒนาโลจิสติกส์ -- ระเบียงเศรษฐกิจ -- ระเบียงเศรษฐกิจทางถนน -- ระเบียงเศรษฐกิจทางราง -- ระเบียงเศรษฐกิจทางลำน้ำ -- ระเบียงเศรษฐกิจทางทะเล -- ระเบียงเศรษฐกิจทางอากาศ -- ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน.

Y59 M07 BKT

9786160021086


การขนส่ง--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
การจัดการอุตสาหกรรม--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ภาวะเศรษฐกิจ.

330.959 / ส972ร