ประมวลความรู้เรื่องสันติภาพ / ประชุมสุข อาชวอำรุง, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 - 413 หน้า


สันติภาพ

327.172 / ป352