พิชิต ชัยเสรี.

สังคีตลักษณ์วิเคราะห์ / พิชิต ชัยเสรี. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. - 67 หน้า.

ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์. ใช้ทางฆ้องเป็นหลักวิเคราะห์. กลุ่มเสียงปัจมูล. องค์ประกอบของดนตรี. -- รูปแบบ-สังคีตลักษณ์. ความคลี่คลายทำนอง. ความคลี่คลายสำนวนเพลง -- วิธีการวิเคราะห์. วิเคราะห์โดยระบบ. วิเคราะห์โดยการเลือกประเด็น. วิเคราะห์โดยแจ้งพลัน -- ตัวอย่างการวิเคราะห์.

Y60 M01 BKT DW

9789740334675


คีตลักษณ์
การวิเคราะห์เพลง
เพลงไทยเดิม
ดนตรีไทย

781.8 / พ648ส